27.11.2020 11:18, alexandrasharapova

Зрабіць марфалагічны разбор дзеясловаў: не носіцца, уставіў, падскочыў, Памыўшы, Прыходзьце. 1. Часціна мовы.
2. Пачатковая форма (інфінітыў).
3. Асновы дзеяслова: аснова інфінітыва, аснова цяперашняга (будучага простага) часу, аснова пршлага часу (вызначаецца тады, калі аснова часу і аснова інфінітыва не супадаюць).
4. Пастаянныя прыметы: пераходны ці непераходны, зваротны ці незваротны, залежнага ці незалежнага стану, закончанага ці незакончанага трывання, асабовы ці безасабовы, 1 ці 2 спр., рознаспрагальны.
5. Зменныя прыметы:: форма ладу (абвесны, загадны ці ўмоўны), часу (калі ёсць), асобы (калі ёсць), ліку, роду (для пр. ч. адз. ліку і ўмоўнага ладу адз. ліку)

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 30.04.2019 11:10
Адзначце прыслоу́е, утворанае прыставачна-суфіксальным способам.1) наводдаль; 2) злева; 3) абы-як; 4) міжволі;
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 14.05.2019 08:42
2) адзначце складаназлучаныя сказы: а) колас вельмі любіў прыроду, усю прыгажосць кожнай пары года і ўмеў перадаць гэту прыгажосць, усе яе адценні ў жы- вы мастацкім слове. б) miр будуе, а вайна руйнуе. в) ці вятры прамчацца з шумам. ці снягі цярусяць. г) потым чуваць ці то птушыны шчэбет-перасвіст, ці то весна- вое бульканне ручаін.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 15.05.2019 19:59
Написать сочинение про "займейнiк"
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 21.05.2019 09:40
Любой верш максима багдановича написать и написать асноуную думку, пра што гаворыцца, каму прысвечаны
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 26.05.2019 21:20
Ад чаго залежыць напісанне з, с у прыстауках
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 02.06.2019 21:00
Напішыте сачынне па аповесці пад назвай "выпрабаванне вайной", узяўшы для характарыстыкі аднаго з персанажаў аповесці або змест твора ў цэлым.
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 05.06.2019 02:40
Напишите письмо своему другу или родным на языке
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 07.06.2019 05:20
Сачыненне-разважанне ці патрэбна кніга ў век тэлебачання і кампютара выкарыстоуваючы цытаты знакамiтых людзей. падбярыце эпiграф да свайго сачынення
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 07.06.2019 20:30
Что токое назовник нгрготжю. пкуаепоьтшщлсампролдавпролд
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 09.06.2019 22:10
Сочинение на тему "что мы можем сделать для развития нацыональной культуры"
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 11.06.2019 08:40
Вызначце, яки з гэтых тэкстау - аписанне, а яки апавяданне. спишите тэкст - апавяданне. якое пытанне можна паставиць да записанага вами тэксту? 1. жыла - была дажджавая кропелька. яна нястомна працавала. капне з хмары на зямлю. напоиць яе. а потым выпарыцца и зноу у паветра узляциць. збяруцца такия кропельки у адно воблака и дажджом. 2. boзера свицязь радасна - задуменнае. вакол берага звонки салауины гай. бярозы схилилися над люстрам вады. дуб раскинуу магутныя пакручастыя галины. лясистыя узгорки акружаюць возера, таму яно заусёды выглядае дабрадушна гасцинным.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 11.06.2019 15:50
Калi злучнiк і вымаўляецца як [ы] ​
Ответов: 3

Вопросы по другим предметам:

Категория
География, 14.08.2019 13:30
Категория
Английский язык, 14.08.2019 13:30
Категория
Окружающий мир, 14.08.2019 13:30
Категория
Алгебра, 14.08.2019 13:30
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 15483080