26.05.2020 12:38, XXXOtlichnikXXX

Адзначце іменныя словазлучэнні

1)Стомлены чалавек
2)Вельмі стаміцца
3)Чырвоны ад марозу
4)Нечакана для ўсіх
5)Ісці па дарозе​

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 02.05.2019 21:26
9адзначце сказы, дзе трэба паставіць працяжнік: 1) дзед адчыніць акно _ у хату ўварвуцца дзіцячыя галасы. 2) цяжка ў гэтую пару птушкам _ корму ўсѐ менш і менш. 3) яны _ лѐн – гэта багацце калгаса. 4) паспрабавалі падставіць лесвіцу _ стрэлы зноў адагналі ворагаў. 5) яго ўгаворвалі не плысці _ застацца тут. 10 адзначце сказы з рознымі віі сувязі, дзе знакі прыпынку пастаўлены правільна: 1) яшчэ сон звівае павекі, і іх цяжка разарваць, і галава яшчэ не прачнулася, а ўжо радасць, што зноў дома і што не з’язджаў ніколі. 2) спачатку начаваў алень у катлаване, дзе стаяла наша гармата, але срэлы напалохалі жывѐлу, і ѐн стаў абыходзіць гарматы. 3) напружана чакаеш, калі пачуецца лѐгкі шоргат і жывое варушэнне ў печы, і з плячэй быццам зваліцца гара. 4) жыццѐ многіх пакаленняў прайшло перад дубамі, і праходзіць, нібы тыя хвалі, ўж о абвіваюць роўны груд а яны ўсѐ стаяць. 5) стаялідва стажкі сена і адзін быў так абскубаны, што нагадваў грыб.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 14.05.2019 08:42
2) адзначце складаназлучаныя сказы: а) колас вельмі любіў прыроду, усю прыгажосць кожнай пары года і ўмеў перадаць гэту прыгажосць, усе яе адценні ў жы- вы мастацкім слове. б) miр будуе, а вайна руйнуе. в) ці вятры прамчацца з шумам. ці снягі цярусяць. г) потым чуваць ці то птушыны шчэбет-перасвіст, ці то весна- вое бульканне ручаін.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 21.05.2019 20:00
Можете написать сочинение на тему "беларуская мова ў сям'і славянскіх моў"
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 14:10
В. каромазов "дзяльба кабанчыка". характеристика образа героя степана.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 26.05.2019 22:40
Патрэбна скласці сказку пра назоўнік (существительное)
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 31.05.2019 05:10
Самы дараги мне чалавек(сачыненне на беларускай мове ) желательно про маму , заранее )
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 05.06.2019 21:00
Сачыненне по бел. лiтаратуры на тэму "традыцыi i наватарства у паэзii а. вярцiнскага", памер сачынення 5 старонак
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 07.06.2019 05:20
Сачыненне-разважанне ці патрэбна кніга ў век тэлебачання і кампютара выкарыстоуваючы цытаты знакамiтых людзей. падбярыце эпiграф да свайго сачынення
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 07.06.2019 11:40
Вусная замалёука стары бабёр (алесь
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 07.06.2019 20:30
Что токое назовник нгрготжю. пкуаепоьтшщлсампролдавпролд
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 07.06.2019 21:50
Запішыце па-беларуску словазлучэнне "ехать с ним"
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 08.06.2019 08:20
Придумать уступ да сачынення аписанне помника
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 10.08.2019 17:00
Категория
Українська мова, 10.08.2019 17:00
Категория
Математика, 10.08.2019 17:00
Категория
Окружающий мир, 10.08.2019 17:00
Категория
Русский язык, 10.08.2019 17:00
Категория
Английский язык, 10.08.2019 17:00
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18277053